•  

     Špeciálny pedagóg:  Mgr. Chmeľová Eva
     e-mail:  fajcakova.eva@gmail.com
     Mobil:  0949107786

      

     ,,Inklúzia je cesta takého rešpektu, kde každá ľudská bytosť v budove školy je akceptovaná .“

     (Viktor Križo, špeciálny pedagóg)

      

     V našom zariadení pôsobím ako špeciálny pedagóg od januára 2021.Cieľom mojej práce a životného poslania je práca s deťmi a žiakmi s určitým druhom zdravotného znevýhodnenia. Inklúzia je najvyšší stupeň integrácie, kedy nejde už len o začlenenie dieťaťa , či žiaka do prostredia bežnej základnej školy, ale ide okrem iného o jeho úplne prijatie spoločnosťou a rovesníkmi. Mojou prioritou je dosiahnutie tohto cieľa, napomáhanie žiakom pri vzdelávaní a rozvíjať tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity.

     Činnosť realizujem:

     • základnej škole v dvoch formách:
      • individuálna interakcia so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami po vyučovaní,(nejedná sa o doučovanie !, ide o rozvoj špecifických funkcií žiaka špeciálno-pedagogickými postupmi a metódami)
      • účasťou na vyučovacej hodine, pokiaľ bežné pedagogické postupy nepostačujú k pochopeniu daného učiva,
     • materskej škole pracujem individuálne alebo skupinovo s deťmi, ktoré sú integrované alebo s deťmi s odloženou školskou dochádzkou. Mojím cieľom je dosiahnuť čo najlepšiu možnú pripravenosť dieťaťa na vstup do prvého ročníka.

     Zásady, ktorými sa riadim pri práci:

     Pri práci so žiakmi kladiem dôraz na pokojnú a príjemnú atmosféru v nerušivom prostredí.

     Zameriavam sa individualitu každého dieťaťa s dôrazom na ich pozitívne vlastnosti. Aktivity realizujem hravou a nenútenou formou, využívam potenciál dieťaťa a vyhýbam sa demotivácii a frustrácii z činnosti, ktoré dieťa nezvláda. Vnímam  osobnosť komplexne a  pristupujem zábavnou formou. Dieťa nenútim do aktivít o ktoré nejaví záujem, ale snažím sa vyhľadať iné možné riešenia rozvoja danej funkcie. Ako motiváciu používam maňušku včielku, rôzne riekanky, či príbehy. Mojím hlavným cieľom je, aby sa dieťa cítilo uvoľnene a vedelo so mnou bezprostredne komunikovať , z hodiny odchádzalo pozitívne naladené.

     Spolupráca:

     Na základe rozhovoru s triednym/vyučujúcim pedagógom realizujem pozorovanie žiaka priamo na vyučovacej hodine, sledujem jeho úroveň narušenej funkcie. Následne hľadám možné riešenia pomoci žiakovi/ dieťaťu špeciálno-pedagogickými postupmi  a metódami (kompenzácia, reedukácia). S konkrétnymi riešeniami kontaktujem odborných zamestnancov  a vytváram tak spoluprácu so špecializovanými zariadeniami, ktoré žiak navštevuje. Po konzultácii s týmito odborníkmi kontaktujem ja alebo triedny učiteľ zákonného zástupcu a následne sa dohodneme na čase,obsahu a pravidelnosti intervencií (odporúčam 1-krát týždenne). Zákonný zástupca musí podpísať informovaný súhlas, čím vyjadrí súhlas s týmito stretnutiami.

     • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi žiaka
     • spolupráca s rodičmi
     • spolupráca so špecializovanými zariadeniami a odbornými zamestnancami

     Pri  práci používam pomôcky:

     • Čitateľské pomôcky (čítacie okienko), didaktické pomôcky(tabuľky )
     • Práca a vedenie programu KuPoz pre žiakov s poruchou pozornosti a aktivity
     • Sindelar program zameraný na auditívnu a vizuálnu diferenciáciu pod  vedením špeciálneho pedagóga poradenského zariadenia, v ktorom je žiak klientom
     • Hry a aktivity zamerané na grafomotoriku, reč, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, vnímanie času, sociálne zručnosti, koncentráciu pozornosti a celkový rozvoj kognitívnych funkcií.
     • Pracovné listy určené pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (Kuliferdo, Čítanka pre dyslektikov....)

      

     Ukážky pomôcok pri práci s deťmi a žiakmi

     ,,Deti nie sú omaľovánky. Svojimi obľúbenými farbami ich nevymaľujete.“

     (Khaled Hosseini)