• Školský podporný tím

    • Školský podporný tím

    • Vnútorný predpis - Školský podporný tím

     Začína pôsobiť na našej škole v súlade s § 84a  zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od 01.05.2023. Tvorí ho riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy,  výchovná poradkyňa, školské špeciálne pedagogičky a koordinátorka prevencie  . Tím spolupracuje s  učiteľmi, vychovávateľmi, pedagogickými asistentmi rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra poradenstva a prevencie (CPP), ďalšími externými subjektmi.

          

     Členovia školského podporného tímu:

     • Mgr. Miroslav Kvak – RŠ- koordinátor školského podporného tímu – cielená intervencia
     • Mgr. Eva Demková ZRŠ pre 1.stupeň– prevencia a podpora
     • Mgr. Serafín Beňuš- ZRŠ pre 2. stupeň – prevencia a podpora
     • Mgr. Martina Brišová – ZRŠ pre MŠ – prevencia a podpora
     • Mgr. Helena Klimčíková- výchovná poradkyňa- prevencia a podpora, kariérové poradenstvo
     • Mgr. Jarmila Kakusová – školská špeciálna pedagogička – prevencia a podpora, inklúzia
     • Mgr. Mária Podstavková – školská špecálna pedagogička – prevencia  a podpora, inklúzia
     • Mgr. Katarína Kondelová – koordinátorka prevencie závislostí a sociálno- patologických javov- prevencia a podpora

     Úlohy školského podporného tímu:

     • koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
     • zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
     • spolupracovať so zariadeniami poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
     • poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
     • podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu,
     • koordinovať intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii,
     • mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom,
     • realizovať preventívne programy v triedach, hospitácie v triedach, diskusie, besedy, vzdelávania a pod.,
     • v prípade potreby zúčastňovať sa na rodičovských združeniach,
     • iné aktivity vzniknuté pri nepredvídaných udalostiach,