• Jedáleň ZŠ

    • Jedáleň ZŠ

    •  

      

     Vedúca školskej jedálne prosí rodičov detí, ktorí sa chcú stravovať školskej jedálni  v školskom roku 2023/24, aby priniesli vypísaný  a podpísaný zápisný lístok do školskej jedálne najneskôr do 20.07.2023 v čase od 700-1500 hod., alebo poslali elektronicky emailom na:

     jedalen.zsol@gmail.com

      
     Prihlášku vypisujú všetci žiaci, aj tí, ktorí sa už stravovali v jedálni minulý školský rok.

      

     Všeobecné informácie pre stravníkov

      

     Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred a to formou trvalého príkazu, (alebo  mesačne internetbankingom alebo prostredníctvom  bankomatu ) všetky platby do 25. dňa v mesiaci.

     • Č. účtu, IBAN:SK90 5600 0000 0040 4116 6005
     • Do správy pre prijímateľa: Meno, priezvisko dieťaťa, trieda 
     • VS-povinný údaj bez neho nie je možné platby správne spárovať
     • KS: 0308
     Desiata 1 až 4 ročník: 14 € mesačne  (0,70/ 1 deň)
     Obedy 1 až 4 ročník 12 € mesačne (0,60 € réžijný poplatok)
     Desiata + obed 1 až 4 ročník: 18,00  € mesačne  (0,30 +  0,60 € réž.popl./1deň)
     Desiata 5 až 9 ročník: 15,00 € mesačne ( 0,75 – 1 deň)
     Obedy 5 až 9 ročník: 12,00 € mesačne (0,60 € réž.popl./1deň)
     Desiata + obed 5 až 9 ročník: 19,00 € mesačne (0,35+0,60 € réž.popl./1deň)
     Zamestnanci: obed 37,80€  + 46,20 príspevok zamestnávateľa mesačne (1,89 +2,31 € príspevok zamestnávateľa/1 deň)
     Cudzí stravníci: obed 84,00 €  / (2,40 strav.jedn.+1,80 réž.popl./1deň

     sumy sú zaokrúhlené na priemerný počet odobraných obedov -  20 dní mesačne

     • Preplatky za stravu sa vrátia až na konci školského roka (mesiac júl), alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka. 

     • odhlásiť zo stravy je možné:

      • v daný deň do 7.00 hod na on-line na web stránke školy

      • osobne alebo telefonicky na čísle 043/5524636 do 7.30 hod v daný den.

     • každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú prihlášku na stravovanie pre školský rok 2023/2024 z toho dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy  pokiaľ ho rodič neodhlási z aktuálneho dňa.
     • pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed si môžete zobrať v jedálni   ZŠ do 13:30 h
     • V prípade neodhlásenia sa z obedov nie je možné spätne odpočítať stravné, za čo je zodpovedný stravník!!!
     • akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy riešiť s vedúcou školskej jedálne
     • zmena kategórie je možná  vždy od prvého dňa nasledujúceho  mesiaca
     • pri neuhradení poplatku za stravu včas bude dieťa zo stravy odhlásené
     • v prípade neprítomnosti žiakov v hmotnej núdzi sú rodičia  povinní dieťa odhlásiť zo    stravy. Stravníci v hmotnej núdzi si nemôžu vziať obed do obedára. Ak dieťa nebolo odhlásené rodič je povinný zaplatiť celú sumu obedu ako cudzí stravník t.j. 4,2 € za 1 obed.
     • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,40/2,1/2,30 € v rozsahu určenom zákonom č. 544/2010 Z.z. a zároveň za splnenia týchto podmienok: dieťa sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed.
     • počas nemoci žiakov nemôže brať rodič obed do obedára, iba v prvý deň, ak nebolo možné stravníka odhlásiť včas. Zariadenie školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona, zabezpečuje žiakom stravu iba v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
     • dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.