• Profil školy

    • Profil školy

    • ZŠ s MŠ v Oravskej Lesnej sa nachádza v ústredí obce a navštevuje ju 449 žiakov . Zriaďovateľom základnej školy je OcÚ Oravská Lesná a starosta obce. Od 1.1.1995 je škola právnym subjektom a od 1.7.2004 došlo k spojeniu s materskou školou. Nakoľko obec je dlhá okolo 10 kilometrov, žiaci musia zo vzdialenejších častí dochádzať autobusom. O kvalitný vyučovací proces sa stará 34 pedagogických zamestnancov pod vedením riaditeľa Mgr. Miroslava Kvaka.
     v 1. - 9. ročníku sa žiaci na jednotlivých predetoch vyučujú podľa ŠkVP (školského vzdelávacieho programu)

     Na škole pracujú záujmové krúžky.V dvoch oddeleniach školského klubu trávi popoludnie 61 žiakov. Na škole pracuje už od roku 1982 Detský folklórny súbor Magurka, ku ktorému pribudli v roku 2003 dva DFS, pre najmladších žiakov Malá Magurka a pre starších žiakov Flajšovanček a úspešne reprezentuje našu školu doma aj v zahraničí.

     Základná škola je od 1.9.1993 zapojená do projektu Zdravá škola, kde hlavným cieľom je výchova k zdravému spôsobu života, k ochrane životného prostredia a k prevencii vzniku závislosti. Rozvoj environmentálnej výchovy sa zabezpečuje prostredníctvom projektov Modré z neba, Chodník poznania, Ekotrieda a Čo prezrádza zeleň. Prostredie ekotriedy je východiskovým stanovišťom k lesníckému náučnému chodníku. Podľa záujmu vopred ohlaseným návstevám umožňujeme vstup do areálu Ekotriedy

     Od roku 2001 sme zapojení v projekte Infovek. Máme vytvorenú www stránku, ponúkame prístup na internet podľa záujmu širokej verejnosti.

     Od roku 2008 sme zapojení v projekte "Efektívne stratégie učenia sa v 1. a 5. ročníku", ktorého cieľom je inovácia vyučovacieho procesu s prihliadnutím na schopnosti a nadanie žiakov. Tento projekt je spolufinancovaný z ESF.

     Víziou našej školy do budúcna je vytváranie priaznivej atmosféry na výchovu a vzdelávanie, vedúcej k maximálnym výkonom s prihliadnutím na schopnosti a nadanie žiakov, aby školu opúšťal jazykovo zdatný a počítačovo gramotný dobrý človek.