• „Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“ Albert Einstein

      

     Pracovnou náplňou školskej psychologičky je vykonávať psychologické konzultácie, poradenstvo, prevenciu a intervenciu. To znamená, že sa snaží vás vypočuť, pomôcť zorientovať sa vo vašich vnútorných procesoch, podporiť vás a sprevádzať pri riešení vašej situácie (problému či ťažkosti).

     Rozhovor prebieha v uvoľnenej a nenútenej atmosfére. Ku svojmu klientovi má úctu a vie, že je to jedinečná a neopakovateľná osobnosť. Váži si odvahu, ktorú človek preukáže keď „zaklope“ na jeho dvere. Informácie, ktoré sa dozvie, sú dôverné.

     Školská psychologička plní tzv. podpornú funkciu vzťahov v základnej škole. Je k dispozícii žiakovm, učiteľom a rodičom. Snaží sa o tímovú spoluprácu. Spolupracuje so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou, s CPPPaP, CŠPP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

      

     Činnosť školskej psychologičky:

     • Poradenská - poskytuje poradenstvo a konzultácie (napríklad: pomáha klientovi spoznávať vlastnú osobnosť, chápať vlastnú minulosť i konkrétnu životnú situáciu, uvedomiť si emócie a práca s nimi, ovládanie svojich negatívnych emócií ako hnev, stres, strach, spracovať smútok, zvládanie neúspechu, atď.) Zároveň pomáha pri starostlivosti o žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní.
     • Intervenčná - spoznáva osobnosť žiaka, jeho vlastnosti, silné a slabé stránky, či ťažkosti a spolu s ním sa podieľa na ich zmiernení a pozitívnom vývoji. Snaží sa žiakom pomáhať vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. V prípade potreby poskytuje krízovú intervenciu.
     • Preventívna - vytvára programy a v triedach realizuje špeciálne stretnutia, ktoré môžu pomôcť predísť problémovému správaniu žiakov (napríklad: budovanie pozitívnych vzťahov v triednom kolektíve, prevenciu šikanovania, obchodovania s ľuďmi, sociálno-patologických javov a pod.) Náplň práce školského psychológa nezahŕňa komplexnú diagnostiku ani dlhodobú terapiu.

      

     Konzultačné hodiny

     V základnej škole som k dispozícii  v pondelok-utorok-streda v čase od 8:00 – 14:30.  Moja pracovňa sa nachádza na prízemí vedľa miestnosti špeciálnej pedagogičky. O konzultácie či poradenstvo môže požiadať:

     • žiak -osobne cez prestávku, alebo cez vyučovanie (po dohode s triednym učiteľom, alebo výchovným poradcom),
     • pedagóg a zákonný zástupca osobne kedykoľvek v rámci hodín psychologičky na škole.

      

     Žiaci, môžete sa na mňa obrátiť, ak:

     • máte ťažkosti s učením, alebo sústredením sa,
     • vás trápi tréma, strach zo skúšania,
     • potrebujte sa porozprávať,
     • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných ťažkostí, s ktorými si neviete dať rady,
     • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť,
     • chcete pomôcť kamarátovi, ale neviete ako,
     • sa ocitnete v krízovej životnej situácii atď.


     Rodičia a zákonní zástupcovia, v prípade záujmu môžete využiť konzultácie, alebo poradenstvo pri:

     • výukových a výchovných problémov Vašich detí,
     • pri hľadaní riešenia v prípade vzťahových problémov atď.

     pedagógovia, môžeme spolupracovať:

     • na riešení výukových a výchovných problémov,
     • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry  a vzťahov v triede a v škole,
     • snahe o zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi atď.

      

     Predsudky a obavy z návštevy

     Príčina, prečo sa ľudia obávajú navštíviť psychológa, sa často spája s viacerými obavami a predsudkami. Preto sa niekedy stáva, že ľudia svoje vnútorné trápenia dlho skrývajú, prekonávajú sami a v tajnosti. Časom ich to môže viac vyčerpávať a unavovať, problémy sa nabaľujú. V skutočnosti, ak človek sám požiada o pomoc, je to znakom jeho zrelosti. Psychológ sa snaží klienta „len sprevádzať" pri riešení jeho problému, alebo ťažšieho životného obdobia. Keď klient zvládne svoj problém, má zo seba dobrý pocit, zdravšie sebavedomie a v prípade obnovenia sa problému, už vie „ako na to“ .

    • informačný list pre zákonných zástupcov


    • Vážení rodičia,

     Na základe § 144 ods. 1, 6 a 7 si vás dovoľujem informovať, že v spolupráci s triednymi pedagógmi, budeme počas šk.roku 2021/22 v triedach ZŠ realizovať preventívne programy. Ich cieľom je pomôcť upevniť prosociálne správanie (resp. predísť problémovému správaniu) žiakov.

     Aktivity budú zamerané najmä na:

     • podporu pozitívnych vzťahov v triednom kolektíve. Aktivity sú zamerané na zdravý rozvoj osobnosti žiaka, toleranciu, efektívnu komunikáciu, spoluprácu a elimináciu konfliktov medzi spolužiakmi.
     • prevenciu šikanovania, kde sa diskutuje o prejavoch šikany, ako sa nestať obeťou ubližovania, ako sa zachovať v prípade šikany a sociálno-patologických javov atď.,
     • program sociálneho a emocionálneho učenia "Zippyho kamaráti", zameraný na rozvoj sociálnych zručností u žiakov 1. a 2. ročníkov (pre viac informácií čítajte článok nižšie).

     Stretnutia budú realizované v rámci triednických hodín.

     Vážim si váš záujem a uvítam vaše postrehy, návrhy a diskusiu na témy, ktoré sa týkajú vašich detí.

     V prípade ďalších otázok, vyplňte prosím návratku a odovzdajte ju triednej pani učiteľke - skontaktujem sa s vami telefonicky.

     V škole som k dispozícii v pondelok-utorok-stredu, v čase od 8:00 – 14:30.

     Ďakujem vám za spoluprácu,

     školská psychologička Mgr. Michaela Bieleková

     návratka: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

     Prosím o poskytnutie ďalších informácií ohľadom preventívneho programu.......................

     Meno a priezvisko žiaka.................................................................trieda.............................

     Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu....................................................................

     Telefonický kontakt na rodiča/zákonného zástupcu..............................................................

    • program Zippyho kamaráti


    • Vážení rodičia,

     na našej škole realizujeme počas šk.roka 2021-2022 program Zippyho kamaráti. Je to program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov.  Na Slovenských školách sa realizuje od roku 2013. Prvých päť rokov ho zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od roku 2018 má jeho koordináciu a organizáciu na starosti občianske združenie (OZ) Zippy.

     Kto je Zippy

     Zippy je lúčny koník, maskot programu. Lekcie programu sú sprevádzané príbehom, v ktorom vystupuje niekoľko postáv – deti, ich rodičia, učitelia. Jedna z hlavných postáv, chlapec Tig, má doma v akváriu domáce zvieratko, lúčneho koníka Zippyho, ktorému zveruje svoje radosti a starosti. Tohto maskota máme v našej škole zhotoveného šikovnými rukami jednej z mamičiek.  

     Ako program realizujeme

     Program Zippyho kamaráti podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí.

     Pozostáva zo šiestich modulov a každý modul zo štyroch lekcií: týchto 24 lekcií sa realizuje počas jedného školského roka. Jedná sa o nasledovných šesť modulov (tém):

     -Pocity,

     -Komunikácia,

     -Vzťahy,

     -Riešenie konfliktov,

     -Vysporiadanie sa so zmenou a stratou,

     -Zvládanie nových situácií.

     Na konci každej lekcie si dieťa donesie domov hárok s domácou aktivitou, ktorú si má vypracovať spolu s rodičom. Tieto aktivity netrvajú dlho (cca 10 minút) a mali by byť zábavné pre dieťa aj rodiča. Vaše dieťa sa naučí veľa zručností, ale tie budú naozaj užitočné, len ak ich bude používať aj v každodennom živote. Tým že tieto aktivity budete robiť spolu so svojim dieťaťom, pomáhate mu precvičovať si zručnosti doma.

     Program deti učí

     • Ako si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť
     • Ako vyjadriť to, čo chcú povedať
     • Ako pozorne načúvať
     • Ako požiadať o pomoc
     • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
     • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
     • Ako sa ospravedlniť
     • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
     • Ako riešiť konflikty bez psychickej ujmy na oboch stranách
     • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
     • Ako zvládať nové situácie
     • Ako pomáhať druhým

     Základné princípy programu

     Medzi základné princípy programu Zippyho kamaráti patrí, že deti v lekciách hravou formou samy hľadajú možné riešenia bežných situácií. Snažia sa vymyslieť čo najviac možností a potom vybrať tú najvhodnejšiu pre danú situáciu. Pomáhajú si navzájom, radia a podporujú sa. Učiteľ programu je len moderátor a povzbudzuje deti, aby hľadali ďalšie možnosti riešení. Hovorí len to dieťa, ktoré chce. Keď nechce, nemusí dieťa povedať nič. Všetky riešenia však musia spľňať dve základné pravidlá – musia dieťaťu pomôcť v danej situácii cítiť sa lepšie a nesmú ublížiť ani jemu, ani nikomu druhému.

     Akreditácia

     Program Zippyho kamaráti je akreditovaný Ministerstvom školstva pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a vychovávateľov. Obidva programy môžu robiť aj ostatní odborní pracovníci v školstve, ako školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a ďalší.

     V prípade potreby ďalších informácií, som pre vás k dispozícii pondelok-utorok-stredu 8:00-14:30.

     Mgr. Michaela Bieleková, školská psychologička