•  

    S rastúcim počtom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie veľmi  záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných ZŠ a  využívať pomoc asistenta na vyučovacej hodine. Z výsledkov výskumu Ministerstva školstva vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním. Práca asistenta učiteľa je zaujímavá  v tom, že každé dieťa je iné a každé jedno  potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú len povzbudiť . Všetko závisí od problémov, ktoré dieťa má.  Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom a učiteľom, vytvára sa určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah.  Keď je žiak pred tabuľou, často s asistentom nadväzuje zrakový kontakt, vďaka ktorému nadobúda žiak istotu. Asistent, podobne ako učiteľ, sa tiež pripravuje na vyučovanie. S učiteľom musia prediskutovať, čo sa bude na vyučovaní preberať a ako postupovať.

    Asistent učiteľa  má  podporu učiteľa, jeho plnú dôveru, je mu veľmi dobrým pomocníkom ma priestor na svoju prácu, no je tu predovšetkým pre žiaka.

    Integrácia žiakov v bežnej škole pomáha integrovaným žiakom vo viacerých oblastiach:

    žiak  vidí , čo všetko musia jeho spolužiaci vedieť tak je motivovaný , pretože chce zvládnuť to čo všetci, zapája sa do vyučovania, chce byť pochválený asistentom, viac rozpráva, pri dobrých spolužiakov rád chodí do školy, vďaka  asistentovi , ktorý dáva žiakovi  dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní informácii

     

     
    Fotodokumentácia