• Výchovný poradca

    • Plán práce

    •  

     Plán práce výchovného poradcu je vypracovaný na základe plánu práce školy na školský rok 2020/2021.  Základným podkladovým dokumentom plánu je zákon NR SR č. 245/2008 (školský zákon) a vyhláška MŠ SR o základnej škole (č. 320/2008). Náplňou práce výchovného poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí .  Ponúka rodičom a žiakom služby vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré vykonáva v koordinácii s vedením školy, s učiteľmi, so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Hlavnou úlohou výchovného poradcu je vykonávať činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom informačných , koordinačných , konzultačných , metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko – výchovnú činnosť  . Kariérový poradca vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov záujmu , koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi , zákonnými zástupcami , SŠ o potrebách trhu práce . Poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť , individuálne  a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov  a zákonných zástupcov, spolupracuje so SŠ a zamestnávateľmi.

     Úlohy  kariérového a výchovného poradcu:

     - poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci pre žiakov 9., 8. a 5. ročníkov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách

     - uskutočniť spoločné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka vedenie evidencie žiakov končiacich v danom školskom roku dochádzku na základnej škole

      – pravidelne dopĺňať program Proforient sledovať harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre daný školský rok

     - Pripraviť testovanie žiakov 5. ročníkov (Testovanie 5 - 2021)

     -  žiakom deviatych ročníkov dať do pozornosti dôležitosť Celoslovenského testovania deviatakov (TESTOVANIE 9-2021), ktorého výsledky sú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy -v spolupráci s vyučujúcimi a s vedením školy organizačne zabezpečiť celoštátne Testovanie 9- 2021

     -umožniť výchovným poradcom a pracovníkom firiem informovať žiakov o možnostiach štúdia na danej škole i o možnostiach duálneho vzdelávania

     - zabezpečovať materiály a pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii,

     -informačná nástenka v spolupráci so CPPPaP

     - testovať žiakov 9. ročníka k voľbe povolania a pomáhať im zorientovať sa vo svojich schopnostiach v súlade s možnosťami správnej voľby povolania spracovať

     - odoslať prihlášky žiakov 9., 8., a 5. ročníkov na stredné školy a osemročné gymnáziá

     -spracovať a odovzdať prehľad o rozmiestňovaní žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

     - na pracovných poradách zaraďovať pravidelné informácie o rozmiestnení žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

     - v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi vytvárať podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP s dôrazom na začlenených žiakov

     - pri vypracúvaní Individuálneho vzdelávacieho programu žiaka so zdravotným znevýhodnením spolupracovať s poradenským zariadením, a so školským špeciálnym pedagógom spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

     -účasť na stretnutiach výchovných poradcov

     - spolupráca so špeciálnym pedagógom pri vedení evidencie žiakov so zdravotným znevýhodnením i začlenených žiakov

     - práca vo výchovnej komisii pri riešení výchovných problémov žiakov

     -uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania zo strany spolužiakov

     -v prípade podozrenia spolupracovať s rodičmi žiakov a s orgánmi činnými v trestnom konaní.

     -spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľať sa na plnení úloh školy pri prevencii nežiadúceho správania sa

      

      

     Harmonogram úloh výchovného a karierového  poradcu na školský rok 2020/2021

      

     Mesiac

                                                          Obsah

     September

     • preštudovať si Sprievodcu  školským rokom 2020/2021
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • vypracovať plán činnosti v oblasti výchovného a kariérového poradenstva
     • organizačne zabezpečiť interpretáciu výsledkov testovania proforient pre žiakov 9.ročníka
     • založiť evidenciu žiakov , ktorí končia povinnú školskú dochádzku
     • aktualizovať  dáta  pre výpočtové stredisko
     • zúčastniť sa pracovnej porady výchovných poradcov v CPPPaP
     • aktualizovať nástenku VP a informácie na www.stránke
     • vypracovať štatút  žiackej školskej rady
     •  uskutočniť zasadnutie žiackej školskej rady
     • nahlásiť triedne aktivity na CPPPaP
     • nahlásiť aktivitu CPPPaP pre 9.ročník Obchodovanie z ľuďmi
     • informovať žiakov o dôležitých termínoch v školskom roku
     • aktualizovať linku Dôvery
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 5.ročník

      

      

     Október

     -viesť konzultácie s triednymi učiteľmi

     - zistiť výchovné a vzdelávacie problémy žiakov

     -  sledovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     -  zúčastniť sa Burzy práce  v Námestove

     -  vypracovať prehľady o žiakoch podľa jednotlivých tried

     - študovať odbornú literatúru a tlač, ktorá sa venuje problematike výchovy a vzdelávania

     -   spolupracovať s CPPPa P

     -   sprostredkovať odborné vyšetrenie podľa potreby

     -  konzultácia s vyučujúcimi profilových predmetov o príprave žiakov na prijímacie pohovory

     -  zvolať zasadnutie žiackej školskej rady

     -  vypracovať a vyhodnotiť dotazníky na šikanovanie v 6.a.7.ročníku

     - uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 6.7.ročník

     -importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia z inetrnetu

      

      

      

     November

     •  zabezpečiť zber podkladov T5 a T9-2021 od 09.11-30.11.2020
     • zúčastniť sa na triednických hodinách žiakov 8. a 9. Ročníka v rámci týždňa kariéry
     • sledovať  Dni otvorených dverí na SŠ, informovať rodičov a žiakov o možnosti navštíviť SŠ počas týchto dní
     • zistiť predbežný záujem o štúdium na stredných školách a odoslať  nový zber  záujmu na ŠVS

     -   podať informácie triednym učiteľom o štúdiu na osemročných gymnáziách pre rodičov žiakov 5. ročníka

     • zaoberať sa Linkou dôvery, komunikovať so žiakmi
     • riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
     • viesť pedagogickú dokumentáciu o žiakoch, doplniť o výsledky za I. štvrťrok školského roku
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     •  uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 8.9.ročník

      

     December

     • zúčastniť sa porady s riaditeľmi SŠ
     • informovať žiakov a rodičov o sieti stredných škôl, overiť si zaradenia nových škôl do siete SŠ, aktualizovať nástenku  a www. stránku – aktuálne termíny
     • sledovať nové a integrované študijné odbory
     • individuálne konzultácie so žiakmi, riešenie naliehavých problémov s vedením školy
     • komunikovať s triednymi učiteľmi, vyhľadávať deti, ktoré potrebujú pomoc
     • sledovať Dni otvorených dverí na SŠ, informovať rodičov a žiakov o možnosti navštíviť SŠ počas týchto dní
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 5.9.ročník

      

      

     Január

     • zúčastniť sa pracovnej porady výchovných poradcov v CPPPa P
     • viesť evidenciu o nadaných a talentovaných žiakoch, sledovať ich zapojenie do olympiád a súťaží
     • spolupracovať s rodičmi, konzultovať požiadavky rodičov na sprostredkovanie odborných   

     poradenských služieb

     • na základe vyhodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk.roka podľa PR , evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch a nastaviť proces výchovných a poradenských aktivít.
     • zistiť kritériá prijímacieho konania na školy s talentovou skúškou a informovať žiakov a rodičov
     • na mimoriadnom rodičovskom združení (pre rodičov žiakov z 8.- 9. ročníka) informovať rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách,  o  podávaní prihlášok na SŠ
     • dohliadnuť na správne a presné vyplnenie prihlášok na SŠ
     • úzko spolupracovať s vedením školy
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • vypracovať a vyhodnotiť dotazníky na šikanovanie v 8.a.9.ročníku
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • Export z Proforient na ŠVS do 15.1.2020
     •  importovať anonymnú databázu do Proforientu pre simuláciu poradia
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 6.7.ročník

      

      

      

     Február

     • aktualizácia dát o žiakoch pre školské výpočtové stredisko podľa Harmonogramu prijímacieho pokračovania
     •   zadministrovanie prihlášok žiakov na stredné školy s talentovými odbormi
     •  dbať na dôslednú prípravu na Testovanie 9 a prijímacie pohovory z profilových predmetov
     • export informácií z proforientu –polročné známky do 19.2.2021
     • zaslanie prihlášok na talentové školy do 28.02.2021
     •  konzultácie so žiakmi a rodičmi
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • zasadnutie žiackej školskej rady

      

     Marec

      

     • aktualizácia dát o žiakoch pre výpočtové stredisko podľa harmonogramu
     • zhromažďovať a kompletizovať prihlášky na SŠ
     • zistiť kritériá prijímacieho konania na SŠ a informovať žiakov a rodičov
     • sledovať výsledky žiakov na talentových prijímacích skúškach
     • doplniť dokumentáciu výchovného poradcu
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • zúčastniť sa porady VP
     • sledovanie priebehu prijímacieho konania na talentové skúšky od 15.3-30.4.2021
     • pomoc rodičom žiakov v prípade neprijatia na talentové odbory
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 7.8.ročník
     • pripraviť a organizačne zabezpečiť priebeh Testovania T9 24.3.2021

      

      

      

      

      

      

     Apríl

     -  zaslať export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS-10.4.2021

     -    odoslať prihlášky na SŠ 20.4.2021 a osemročné gymnázia

     -    organizačne zabezpečiť náhradné T-9 – 14.4.2021

     -    vydávať zápisné lístky žiakom prijatým na biling. gym.a školy s talentovou   skúškou

     -    testovanie žiakov 8.ročníka v metóde COMDI

     -    sledovať prácu v krúžkoch a sledovať aktivity žiakov vo voľnom čase

     • spolupracovať so SŠ, nové informácie poskytnúť žiakom i rodičom
     • sprostredkovať odbornú psychologickú pomoc pre deti aj rodičov podľa potreby
     • zúčastniť sa  zasadnutia rozšíreného vedenia školy
     • zúčastniť sa metodického dňa na zvolenej strednej škole
     • na základe analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3.štvrťrok šk.roka PR evidovať problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch a nastaviť proces výchovných a poradenských aktivít
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • odoslanie prihlášok na stredné školy 20.4.2021
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 5.6.ročník

      

      

     Máj

     • sledovať a zistiť výsledky prijímacích skúšok na SŠ -10.5 a 13.5.2021
     • vydávať zápisné lístky prijatým žiakom na SŠ
     • pomôcť neprijatým žiakom, komunikovať s rodičmi a so SŠ, informovať rodičov a žiakov o II. kole prijímacích pohovoroch na SŠ
     • riešiť aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy
     • zhromažďovať vstupné doklady žiakov 8. ročníka, ich zadávanie do programu Proforient
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • uskutočniť aktivity zamerané na voľbu povolania 6,7.,8.ročník
     • Organizačne zabezpečiť priebeh testovania T5 -19.5.2021

      

     Jún

     • dôsledne zabezpečiť prebratie zápisných lístkov na stredné školy žiakmi, ktorí boli prijatí
     • sledovať opatrenia zo záverov odborného vyšetrenia žiakov
     • v prípade potreby vypracovať podklady k II.kolu prijímacích skúšok 22.06.2021
     • dohliadnúť na presné vyplnenie vstupných dokladov u žiakov, ktorí budú pokračovať v 9. ročníku, taktiež aj u žiakov 8. ročníka, ktorí prejavili záujem študovať na bilingválnych gymnáziách
     • zúčastniť sa porady VP
     • sledovať úspešnosť žiakov v školských i mimoškolských aktivitách
     • zúčastniť sa na triednických hodinách hlavne u žiakov 7. a 8. ročníka, zistiť predbežný záujem o štúdium na stredných školách
     • vyzdvihovať slušných žiakov, komunikovať so žiakmi na tému medziľudských vzťahov

     -    sledovať využívanie voľného času u detí

     • doplniť písomnú dokumentáciu o žiakoch s výsledkami za II. polrok
     • stále udržiavať úzke kontakty so všetkými členmi pedagogického kolektívu a vedením školy
     • získať nové podnety  pre prácu v oblasti výchovného poradenstva
     • odoslať vstupné doklady budúcich deviatakov do ŠVS
     • uzavrieť písomnú dokumentáciu výchovného poradcu
     • vypracovať podrobnú správu o činnosti v oblasti výchovného poradenstva
     • zasadnutie žiackej školskej rady
     • zber záujmu žiakov 4.ročníka pre osemročné gymnázia do 15.6.2021
     • naplniť dáta žiakov do proforientu –vstupné podklady do 9.7.2021
     • vyhodnotiť rozmiestnenie žiakov 9.ročníka

      

      

     Vypracovala : Mgr. Helena Klimčíková                                        v Oravskej Lesnej 26.8.2020