• Aktuality

   • Prihláška na zápis do materskej školy
    • Prihláška na zápis do materskej školy

    • 02.05.2023 11:40
    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskej Lesnej oznamuje:
     Z Á P I S detí do materskej školy
     sa uskutoční od 02. mája do 15. mája 2023.
    • USMERNENIE K PRIJÍMANIU DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2023/2024

     • Elektronická prihláška na prijatie dieťaťa do materskej školy bude sprístupnená  na webovej stránke školy zsoravskalesna.edupage.org od 02. mája do 15. mája 2023. Prihlášku rodič/zákonný zástupca vypíše online na našej stránke. Údaje vyplňte gramaticky správne (diakritika) na základe rodného listu dieťaťa, ktorého kópiu prineste, aby sme mohli pri zápise overiť správnosť a pravdivosť osobných údajov dieťaťa - vyhlásenie o pravdivosti údajov (príloha č.3). Pozor pri uvádzaní e-mailu matky a otca - nesmú byť totožné. Po vyplnení a odoslaní prihlášky Vám príde potvrdzujúci  e-mail.

      

     • O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 30. júna 2023 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

      

     • Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené v časti dokumenty.

      

     • Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

      

     • Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. V prípade, že sa zákonný zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, predložia/doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti (príloha č.1). Zvolený zákonný zástupca bude zároveň podpisovať všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania vášho dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní.

      

     Všetky vypísané prílohy:

     • - potvrdenie od lekára (príloha č.4), dátum potvrdenia od lekára a prijatia žiadosti musí byť totožný,
     • - súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ust. §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (príloha č.2),
     • - vyhlásenie o pravdivosti údajov (príloha č.3),
     • - písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (príloha č.1)

     a vytlačenú prihlášku prineste osobne v čase od 2.5.2023 do 15.5.2023 do zástupcovne MŠ (vchod č.2).

      

     Ak budete mať problém s jej vyplnením kontaktujte ZRŠ e-mailom (msorlesna@centrum.sk), alebo na mobilné číslo 0911 908 848.

     Prílohy:

     Elektronická prihláška

     Príloha 1: Písomné vyhlásenie k rozhodnutiam

     Príloha 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov maloletí žiaci

     Príloha 3: Vyhlásenie o pravdivosti údajov

     Príloha 4: Potvrdenie od lekára

      

    • Naspäť na zoznam článkov