• Aktuality

   • Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
    • Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

    • 23.03.2023 09:14
    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskej Lesnej oznamuje:
     Z Á P I S detí do 1. ročníka základnej školy
     sa uskutoční 12. apríla 2023 (v stredu) o 1330hod. v jedálni základnej  školy.


      
    • USMERNENIE K PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE  V ZŠ NA ŠK. ROK 2023/2024

     • Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre dieťa nevyberie inú základnú školu.

      

     • Termín zápisu je 12.4.2023 v stredu o 13.30 - zápis s deťmi a rodičmi  v budove ZŠ, zodpovední:  ZRŠ Eva Demková a triedne učiteľky 1. ročníka, školský špec. pedagóg.

      

     • Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka bude sprístupnená  na webovej stránke školy zsoravskalesna.edupage.org od 23. marca do 31. marca 2023. Prihlášku rodič/zákonný zástupca vypíše online na našej stránke. Pred odoslaním je potrebné si skontrolovať správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, diakritiku).

      

     • Zapísať dieťa do školy (vyplniť elektronickú prihlášku) musia aj tí rodičia, ktorí chcú aby dieťa pokračovalo v plnení predškolskej výchovy, lebo nedosiahlo školskú zrelosť(odklad ). Túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v poznámke elektronickej prihlášky.

      

     • O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2023 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku.

      

     • Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na žiadosti vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      

     • Ak sa rozhodnete, že podpisovať všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania vášho dieťaťa, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní bude len jeden zo zákonných zástupcov, tak to uvediete v písomnom vyhlásení v prílohách. Len tomuto zákonnému zástupcovi budú zároveň doručované aj rozhodnutia.

      

     • Vypísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ust. §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prineste na zápis. Stiahnete si ho v prílohách.

      

     • Prineste si kópiu rodného listu dieťaťa, aby sme mohli pri zápise overiť správnosť osobných údajov dieťaťa.

      

     • V prípade nejasnosti kontaktujte ZRŠ Mgr. Evu Demkovú telefonicky 0907 262 079 alebo e-mailom ev.demkova@gmail.com

     Prílohy:

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov