• Profil školy

    • História školy

    • Staršia história

      Prvá škola v Oravskej Lesnej bola otvorená v roku 1794, a to 60 rokov po vzniku dediny. Bola to cirkevná škola. Budova školy bola nízka drevenička postavená hneď pri fare. Tvorila ju len jedna miestnosť neveľkých rozmerov a mohli ju navštevovať len chlapci. Základ vyučovania na škole, podobne ako aj v ostatných školách Uhorska v 18. a 19. storočí tvorilo trívium a náboženstvo. Žiaci sa učili čítať, písať, počítať. Na písanie žiaci používali tabuľky a griflík. Jedinou školskou pomôckou boli šlabikáre. Dievčatá začali školu navštevovať až v roku 1833. Od roku 1903 sa začína povinné vyučovanie po maďarsky, slovenčina bola ako nepovinný predmet. Vyučovanie po maďarsky malo slabé výsledky. Z 215 žiakov vedelo čítať a písať len 33 po skončení školskej dochádzky. Škola stále trpela nedostatkom priestorov. V jednej triede sa striedalo 346 žiakov. Situácia sa zlepšila zriadením dolinných škôl. V Oravskej Lesnej vznikli dve v roku 1925. Jedna v osade Flajšová a druhá na Lehotskej. Tieto školy už boli štátne ľudové. Cirkevná škola fungovala v Ústredí. Deti boli rozdelené do škôl podľa osady, v ktorej bývali. Štátne ľudové školy boli dvojtriedne a vyučovalo sa na dve zmeny. Vyučovalo sa už po slovensky a deti chodili do školy každý deň okrem štvrtku a nedele. Počas vojny boli školy zatvorené. Po roku 1945 sa zaviedlo vyučovanie ruského jazyka. Vo vyučovacom procese sa nehodnotil iba prospech žiakov v jednotlivých predmetoch, ale aj ich usilovnosť, správanie a úprava písomných prác.

     Novšia história

     Hoci v našej dedine boli tri školy, tieto pre veľký počet žiakov priestorovo nevyhovovali. Dňa 27. júna 1958 bola povolená stavba terajšej školskej budovy. Vyučovanie v priestoroch novej školskej budovy sa začalo školským rokom 1960/61. Po prvýkrát sa zriadil 9. ročník. Pre deviatakov končil školský rok už 15. júna. Pre všetkých žiakov platil takzvaný 11- dňový vyučovací cyklus. To znamenalo, že každá druhá sobota bola voľná. Desať rokov po otvorení novej školy bol vyasfaltovaný školský dvor, dobudované športové ihriská za školskou budovou. Škridlová strešná krytina sa vymenila za plechovú. Viackrát sa škola zatvorila pre mimoriadne prázdniny, či už chrípkové alebo z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia. Od školského roku 1982/83 bola zavedená osemročná školská dochádzka. Tiež sa zriadila školská družina pre deti 1. – 5. ročníka. Od 1. 9. 1989 bola daná do užívania prístavba školy, kde sa nachádzajú triedy 1. ročníka, školská družina, jedáleň a kabinety. Od 1. januára 1995 sme sa stali školou s právnou subjektivitou. To znamená, že škola sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene. V školskom roku 1998/99 sa opäť zriadil deviaty ročník s počtom žiakov 15. Od ďalšieho školského roka bol deviaty ročník povinný pre všetkých žiakov Počnúc školským rokom 2004/2005 sa základná škola zlúčila s materskou školou - Základná škola s materskou školou Oravská Lesná.

     Učitelia

     Od vzniku školy až po súčasnosť sa tu vystriedalo mnoho učiteľov. Príčinou striedania boli zlé pracovné podmienky pre učiteľov ako i nepriaznivé klimatické podmienky. Dokonca sa stalo, že na obdobie dvadsiatich rokov v dedine nebol žiadny učiteľ. Učil ktokoľvek, kto vedel čítať a písať. Učitelia, ktorí nastúpili do školy v predvojnovom období tu vydržali najviac tri – štyri roky. Po vojne sa situácia mierne zlepšila. Prvým učiteľom v dedine bol v cirkevnej škole Michal Kviatkovský. Tento okrem učiteľskej práce vykonával aj prácu notára, lebo iba on vedel čítať a písať. Zriadením dolinných škôl bol ešte väčší problém zamestnať učiteľov. V škole na Flajšovej bol prvým učiteľom Jozef Klofáč, ktorý bol zároveň aj jej riaditeľom. V tejto škole najdlhšie pôsobil Miloslav Tuček a to šesť rokov. S otvorením súčasnej školy nastúpili aj noví učitelia. Riaditeľom sa stal Pavol Demko, ktorý v škole pôsobil do roku 1998. Ďalší riaditelia boli nasledovní: Jozef Mesík, Jozef Šulek, Anton Chrenko, Stanislav Markovič, Dušan Nociar, Peter Paluš, Ladislav Kozák, Alena Miklušáková, Ján Ramáč, Elena Mazúchová. Najdlhšie z nich ako riaditeľ tu pôsobil pravdepodobne pán Nociar. V súčasnosti je učiteľský zbor značne omladený a mnohí súčasní učitelia boli žiakmi tejto školy.