• Pedag. asistent

    • O projekte

    • „Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná“

      

     Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

     realizuje dopytovo-orientovaný projekt

      

     Operačný program: Ľudské zdroje
     Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
     Kód projektu: 312011J233
     Názov projektu: Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná
     Realizácia projektu: 02.2018 – 01.2021
     Rozpočet projektu: 72 360 €
     Spolufinancovanie: 5 %
     Cieľová skupina:  Žiaci základnej školy
     Ciele projektu:  Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná.
     Aktivity projektu:

     Činnosť dvoch pedagogických asistentov v ZŠ Oravská Lesná.

     Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Zároveň sa bude rozvíjať spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi na Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná budú prebiehať:

     • vo výchovno-vzdelávacom procese,

     • v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,

     • v spolupráci s rodinou.

      

       

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

     www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk