• Materská škola

      • Materská škola

       • Materská škola

        • O nás

        •  

         Vítame Vás na našej internetovej stránke

          

         Základné údaje

         Názov školy: Základná škola s materskou školou

         Adresa školy: 02957, Oravská Lesná 299

              

         Charakteristika

         Materská škola v Oravskej Lesnej pozostáva zo 7 tried:

         Trieda Lienky

         Trieda Motýliky

         Trieda Žabky

         Trieda Mravčekovia

         Trieda Vtáčatká

         Trieda Sovičky

         Trieda Včielky

         Materská škola je samostatná účelová jednoposchodová budova. Prízemie tvoria 3 vstupy do MŠ. Každá trieda má samostatné priestory s príslušenstvom – trieda, spálňa, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok. samostatnú šatňu a sociálne zariadenie pre deti. Prevádzka začína denne v pracovné dni o 06:00 hod. a trvá do 16:00 hod.

          

         V tej našej dedinke, tak dobre je bývať

         V našej materskej škole sa výchovno-vzdelávací proces realizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie, schváleným a vydaným Ministerstvom školstva SR. Na jeho základe bol vypracovaný  školský vzdelávací program: „V tej našej dedinke, tak dobre je bývať“ , ktorý je zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho individualitu, citový postoj k človeku,  svetu,  ľudskej práci, rodine, prírode, vlastnému zdraviu, histórii, zvykom a tradíciám.

         Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich je súčasťou denného poriadku, ktorý je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí v jednotlivých triedach. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt každého dieťaťa v materskej škole.

          

         Súčasťou denného poriadku sú:

         • hry a hrové činnosti
         • zdravotné cvičenia
         • vzdelávacia aktivita
         • pobyt vonku
         • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

                                      

              V roku 2018/2019 prebiehala celková rekonštrukcia materskej školy. Bližšie fotografické záznamy nájdete  TU.