•  

    “Mali by sme sa zbaviť predstavy,  že vzdelanie je niečo, čo nám je poskytnuté, a brať vzdelanie ako niečo,  čo si vytvárame vlastným úsilím.”                                

     Stephen Downes    

     

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jarmila Kakusová
    Kontakt :  0905 815 696
       jarka213@gmail.com

     

                         

    Inklúzia je systém vzdelania, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie a ktorý rešpektuje osobnosť dieťaťa.

    Cieľom inkluzívneho vzdelávania je vytvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky.

    Umožňuje deťom navštevovať bežné školské zariadenia sa ku dieťaťu pristupuje individuálne, aby sa deti naučili komunikovať aj s inými ľuďmi a odlišnosť detí je vnímaná ako príležitosť k rozvíjaniu rešpektu k sebe samému ale aj k ostatným. Rozvíjajú svoju empatiu, toleranciu, ohľaduplnosť a zodpovednosť.  v ktorých

    Integrácia spočíva v umožnení žiakovi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami vzdelávať sa v triede tak, aby to bolo v záujme jeho osobného rozvoja a v takom rozsahu, ako to umožňujú jeho schopnosti.

    Proces inkluzívneho vzdalávania na našej škole zabezpečuje školský špeciálny pedagóg, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov  so zdravotným znevýhodnením, podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu a v procese vyučovania poskytuje žiakom individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby, konzultácie, rady a informácie,

    • pracuje so žiakmi, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – napríklad poruchy učenia, poruchy pozornosti, narušenú komunikačnú schopnosť, alebo iné ťažkosti, ktoré im sťažujú proces vyučovania
    • s týmito žiakmi pracujú počas vyučovacích hodín pedagogickí asistenti, ktorí im umožňujú ľahšie zvládať nároky školy
    • špeciálny pedagóg má na starosti dokumentáciu, individuálnu intervenciu a reedukáciu

     

    Špeciálny pedagóg usmerňuje a úzko spolupracuje:

     

    • s vedením školy a so všetkými pedagógmi a pedagogickými asistentmi, výchovnou poradkyňou, psychológom, špeciálnym pedagógom a inými odbornými zamestnancami z CPPPaP, SCŠPP, CŠPP, ktorí tvoria tím rovnocenných odborníkov
    • rodičmi žiaka (dieťaťa)
    • s metodickými orgánmi (MZ, PK)

     

    Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

    •  konzultácie pri prijímaní žiakov so ŠVVP do ZŠ
    • zakladať, viesť, aktualizovať a kompletizovať dokumentáciu začlenených žiakov
    • špeciálno-pedagogické intervencie začleneným žiakom realizované podľa jednotlivých IVP
    • vypracovanie IVP novozačleneným žiakom so ŠVVP
    • po konzultáciách s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi doplnenie a prepracovanie  IVP začlenených žiakov na  aktuálny školský rok
    •  poskytnutie pomoci pedagógom pri vypracovávaní jednotlivých individuálnych plánov začleneným žiakom z predmetov určených poradenským zariadením
    • individuálna práca so začlenenými žiakmi podľa rozvrhu
    •  pomáhať pri riešení problémov začlenených žiakov
    • konzultácie s rodičmi začlenených žiakov
    •  zabezpečenie rediagnostiky podľa pokynov poradenských zariadení
    • v prípade potreby prekonzultovať a zabezpečiť využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov (používanie notebooku, tabuliek a pod.)
    • podľa žiadosti jednotlivých pedagógov zabezpečiť asistenciu k integrovaným žiakom počas vyučovania
    • spolupráca s pedagógmi
    • spolupráca s riaditeľom školy a výchovným poradcom
    • spolupráca s centrami  psychologického a špeciálno – pedagogického poradenstva
    • spolupracovať pri hodnotení začlenených žiakov a žiakov so ŠVVP
    • účasť na zápise do 1. ročníka
    • účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách
    • samovzdelávanie

     

    Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so ŠŠP podľa potreby:
    Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie a posilnenie sebavedomia rodiča v jeho náročnej úlohe podporovať vzdelávanie dieťaťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.
    - témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

     

     „Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý", nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu.

    Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova. 

    Takýto človek nemôže byť porazený.“                  (neznámy autor)