• Jedáleň MŠ

    • Jedáleň MŠ

    •  

     Všeobecné informácie pre stravníkov

      

     Platby realizovať nasledovne:

     Trvalý príkaz na 9 mesiacov od septembra do mája príslušného roku, alebo mesačná platba internetbankingom, alebo prostredníctvom bankomatu. Všetky platby realizovať do 15. dňa v mesiaci.  Je možná platba aj jednorazovo na pol roka vopred. 

     Č. účtu IBAN:  SK59 5600 0000 0040 4116 2004

     Do správy pre prijímateľa:  Meno a priezvisko dieťaťa, VS / ktorý je pridelený  dieťaťu na zač. školského roka./

     Desiata: 5,20 € mesačne  (0,26€ - deň)
     Obedy: 12,80 € mesačne  (0,64 – 1 deň)
     Olovrant: : 4,40   mesačne (0,22 – 1 deň)
     Desiata+ obed:  18,00 € mesačne
     Desiata + obed + olovrant: 22,40 € mesačne
     Zamestnanci:   obed 22,40 € mesačne (1,12 – 1 deň)

      

     • Vyrovnanie za stravu je na konci mesiaca jún, kedy sa deťom odchádzajúcim  do školy preplatky vracajú začiatkom júla. V prípade dlhšej choroby dieťaťa sa platba pozastavuje/rodičov informujeme písomným oznámením o ukončení alebo prerušení platby/.Deťom, ktoré ostávajú naďalej v škôlke sa preplatok po dohode s rodičmi presúva  na ďalší školský rok. O výške preplatku informujeme rodičov písomne hneď na začiatku školského roka a podľa výšky preplatku sa platba za stravu upravuje, alebo začiatok platby sa presúva na neskôr.
     • Odhlásiť zo stravy je možné deň vopred zapísaním do zošitov, ktoré sa nachádzajú v šatniach  alebo telefonicky a v prípade náhleho ochorenia, ráno do 7,00 hod telefonicky na číslo tel. 043/5320260, 043/5593138
     • Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy treba riešiť s hospodárkou kuchyne.
     • Počas ochorenia dieťaťa v priebehu dňa pred podávaním stravy si môže rodič doniesť obedár do ktorého si zoberie obed, ktorý bol ráno nahlásený prítomnosťou dieťaťa.