Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

Hlavná stránka Aktuality O škole Projekty Vyučovanie Zoznamy Na stiahnutie Fotoalbum Odkazy Učtovné doklady
 

Navigácia

Jedáleň ZŠ

Všeobecné informácie pre stravníkov

 

Platby realizovať nasledovne:

Trvalý príkaz na 9. mesiacov  od septembra  do mája (alebo platba mesačne internetbankingom alebo prostredníctvom  bankomatu ) všetky platby do 20. dňa v mesiaci.

Č. účtu, IBAN:SK90 5600 0000 0040 4116 6005

Do správy pre prijímateľa: Meno, priezvisko dieťaťa, trieda  VS: (bude pridelený ved. školskej jedálne po prihlásení sa na stravu )  KS: 0308

Desiata 1 až 9 ročník:  8,00  € mesačne  (0,39 – 1 deň)
Obedy  1 až 4 ročník : 19,00  € mesačne  (0,95 – 1 deň)
Desiata + obed 1 až 4 ročník : 27,00  mesačne
Obedy 5 až 9 ročník:  20,00 € mesačne (1,01 – 1 deň)
Desiata + obed 5 až 9 ročník: 28,00 € mesačne
Zamestnanci:   obed 22,00 € mesačne (1,12 – 1 deň)
Cudzí stravníci: obed  2,31 €/ 1 obed

Preplatky za stravu sa vrátia až na konci školského roka (mesiac júl) alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka.

  • odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred, osobne alebo telefonicky na čísle 043/5524636
  •  pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje, neodhlásený obed si môžete zobrať v jedálni   ZŠ do 13:30 h
  • v prípade neodhlásenia obedu nie je možné spätne odpočítať stravné, za odhlásenie obedu je zodpovedný stravník !!!
  • akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravovania je potrebné riešiť s vedúcou školskej jedálne
  • zmeniť kategóriu je možné vždy od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
  • pri neuhradení poplatku za stravu včas bude dieťa zo stravy odhlásené
  • v prípade neprítomnosti žiakov , ktorým  je pridelená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozené sociálnym vylúčením, sú rodičia  povinní dieťa odhlásiť zo stravovania.  Títo stravníci v hmotnej núdzi si nemôžu vziať obed do obedára. Ak dieťa nebolo odhlásené, rodič je povinný zaplatiť celú sumu obedu ako cudzí stravník t.j. 2,31 € za 1 obed.
  • počas choroby, alebo lekárskeho vyšetrenia žiakov  nie je dovolené brať obed do obedára, iba s výnimkou v prvý deň, ak nebolo možné stravníka odhlásiť včas. Zariadenie školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona, zabezpečuje žiakom stravu iba v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
  • dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.
  • žiaci sú povinní  aj v školskej jedálni dodržiavať školský poriadok