• Jedáleň ZŠ

    • Jedáleň ZŠ

    • Všeobecné informácie pre stravníkov

      

     Platby realizovať nasledovne:

     Trvalý príkaz na 9. mesiacov  od septembra  do mája (alebo platba mesačne internetbankingom alebo prostredníctvom  bankomatu ) všetky platby do 20. dňa v mesiaci.

     Č. účtu, IBAN:SK90 5600 0000 0040 4116 6005

     Do správy pre prijímateľa: Meno, priezvisko dieťaťa, trieda  VS: (bude pridelený ved. školskej jedálne po prihlásení sa na stravu )  KS: 0308

     Desiata 1 až 9 ročník:  8,00  € mesačne  (0,39 – 1 deň)
     Obedy  1 až 4 ročník : 19,00  € mesačne  (0,95 – 1 deň)
     Desiata + obed 1 až 4 ročník : 27,00  mesačne
     Obedy 5 až 9 ročník:  20,00 € mesačne (1,01 – 1 deň)
     Desiata + obed 5 až 9 ročník: 28,00 € mesačne
     Zamestnanci:   obed 22,00 € mesačne (1,12 – 1 deň)
     Cudzí stravníci: obed  2,60 €/ 1 obed

     Preplatky za stravu sa vrátia až na konci školského roka (mesiac júl) alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka.

     • odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred, osobne alebo telefonicky na čísle 043/5524636
     •  pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje, neodhlásený obed si môžete zobrať v jedálni   ZŠ do 13:30 h
     • v prípade neodhlásenia obedu nie je možné spätne odpočítať stravné, za odhlásenie obedu je zodpovedný stravník !!!
     • akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravovania je potrebné riešiť s vedúcou školskej jedálne
     • zmeniť kategóriu je možné vždy od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
     • pri neuhradení poplatku za stravu včas bude dieťa zo stravy odhlásené
     • v prípade neprítomnosti žiakov , ktorým  je pridelená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozené sociálnym vylúčením, sú rodičia  povinní dieťa odhlásiť zo stravovania.  Títo stravníci v hmotnej núdzi si nemôžu vziať obed do obedára. Ak dieťa nebolo odhlásené, rodič je povinný zaplatiť celú sumu obedu ako cudzí stravník t.j. 2,60 € za 1 obed.
     • počas choroby, alebo lekárskeho vyšetrenia žiakov  nie je dovolené brať obed do obedára, iba s výnimkou v prvý deň, ak nebolo možné stravníka odhlásiť včas. Zariadenie školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona, zabezpečuje žiakom stravu iba v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
     • dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.
     • žiaci sú povinní  aj v školskej jedálni dodržiavať školský poriadok