Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

Hlavná stránka Aktuality O škole Projekty Vyučovanie Zoznamy Na stiahnutie Fotoalbum Odkazy Učtovné doklady
 

Navigácia

Pedagogický asistent

O projekte

„Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná“

 

Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Kód projektu: 312011J233
Názov projektu: Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Oravská Lesná
Realizácia projektu: 02.2018 – 01.2021
Rozpočet projektu: 72 360 €
Spolufinancovanie: 5 %
Cieľová skupina:  Žiaci základnej školy
Ciele projektu:  Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná.
Aktivity projektu:

Činnosť dvoch pedagogických asistentov v ZŠ Oravská Lesná.

Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Zároveň sa bude rozvíjať spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi na Základnej škole s materskou školou v obci Oravská Lesná budú prebiehať:

• vo výchovno-vzdelávacom procese,

• v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,

• v spolupráci s rodinou.

 

  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk